Correspondència original rebuda: cartes reials 111-216

Área de Identificación

Código de Referencia:

Título /Nombre Atribuído: Correspondència original rebuda: cartes reials 111-216

Título /Nombre Paralelo: Correspondencia original recibida: cartas reales 111-216

[c] 01-01-1531 / 31-12-1550

Nivel de descripción: Fracción de Serie-Unidad de Instalación

Enlace a PARES 2.0: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3219788

Área de Contexto

Historia archivística:

Historia Institucional/Reseña biográfica:

Forma de ingreso:

Observaciones del Ingreso:

Nombre de la o de las autoridad(es):

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido: 111.1531-09-17, Brussel·les. El rei als diputats donant creença al Lloctinent general sobre els drets de la paga de les galeres. 111bis.1532-04-30. Medina del Campo. La reina als diputats ordenant-los que no cobrin drets a certes peces de brocats i sedes que han arribat de Gènova per a la seva recambra. 111ter. 1532-05-06, Medina del Campo. La reina als diputats ordenant-los que no cobrin drets per sis arques de catifes turques que es van comprar a Itàlia per a ella. 112.1532-08-03. Medina del Campo. La reina als diputats ordenant-los que no tornin a molestar als oficials del Sant Ofici, intervenint bens confiscats al·legant que incorren en frau per no pagar drets al General. 113.1532-11-15. Madrid. La reina als diputats ordenant-los que sobreseguin el procés obert contra l'Inquisidor en Barcelona arran de l'acte de fe celebrat a aquella ciutat. 114.1532-12-04, Màntua. El rei als diputats responent a una lletra de 27 de setembre sobre els atacs del corsaris turcs i l'actitud de l'inquisidor Loazes. 115.1532-12-04, Màntua. Còpies de lletres trameses pel rei als diputats, consellers de Barcelona, el Lloctinent general Fadrique de Portugal, l'Inquisidor de Barcelona i al cardenal arquebisbe de Sevilla, Inquisidor general, sobre el conflicte del General amb el Sant Ofici (realitzada el 1545). 116.1533-01-02, Bolonya. El rei als diputats informant-los de la seva arribada a Barcelona així com de la de la emperadriu i els seus fills, encarregant-los que la obeeixin. 117.1533-01-31, Madrid. La reina als diputats informant-los de la seva arribada i la del emperador a Barcelona i trametent-los un trasllat de la lletra del seu marit anunciant l'esmentat viatge. 118.1533-02-10, Bolonya. Còpia de dues lletres del rei als diputats responent-los sobre els afers de la provisió d'esglésies, la defensa de la costa, el conflicte amb l'Inquisició i la mancança de vitualles de Barcelona. 119.1533-08-02, Montsó. El rei als diputats felicitant-los per la seva extracció. 120.1533-10-03, Montsó. El rei als diputats ordenant-los que facin justícia a Jeroni Totasans, Receptor de la bolla de Barcelona, nomenat Escrivà del llibre major de la Taula de la ciutat, ofici que el General no el reconeix. 121.1533-12-19, Montsó. El rei als diputats ordenant-los que deixin passar al marques del Zenete i la seva dona cap a la cort sense revisar ni cobrar drets pels seus bens. 122.1534-01-01. Saragossa. La reina als diputats (per error diu jurats de la ciutat de Barcelona) demanant-los que facin gratificació en el dret d'eixides a les mercaderies de l'infant i la duquessa de Savoia, la seva germana, que sortiran de la ciutat a càrrec d'un criat. 123.1534-01-16. Saragossa. El rei als diputats confirmant la provisió dels estaments de la Cort de Montsó d'insacular en diputat a Joan Quintana per mort d'Antic sa Riera. 124.1534-03-04, Toledo. El rei als diputats ordenant-los que amb la màxima rapidesa lliuren al Regent la Tresoreria general, Luis Sánchez, 15.000 ducats de la oferta de les Corts de Montsó. 125.1534-04-18, Toledo. El rei als diputats agraint-los el lliurament dels 15.000 ducats i ordenant-los que amb la màxima rapidesa lliuren també al Regent la Tresoreria general, Luis Sánchez, 110.000 lliures del residu de les Corts de Montsó. 126.1534-04-30, Toledo. El rei als diputats reiterant-los que amb la màxima rapidesa lliuren també al Regent la Tresoreria general, Luis Sánchez, 110.000 lliures del residu de les Corts de Montsó o, en el seu defecte, una bestreta de 40.000 ducats. 127.1534-04-30, Toledo. El rei als diputats ratificant-los la seva ordre al Protonotari de lliurar-los l'original de l'acte de la oferta de les Corts i ordenant-los que amb la màxima rapidesa lliuren la bestreta de 40.000 ducats del residu de les mateixes. 128.1534-05-12, Toledo. El rei als diputats ratificant-los el lliurament pel Protonotari de les constitucions, oferta i d'altres actes de Cort, ordenant-los que paguin del residu de les Corts aquestes diligències de l'esmentat Protonotari. 129.1534-07-22, Valladolid. El rei als diputats agraint-los la decisió de lliurar les 110.000 lliures del servei de les Corts o ordenant-los que amb la màxima rapidesa lliuren també executin el seu lliurament, més el de 11.428 lliures amb cinc rals i mig abans de l'u d'agost. 130.1534-09-04, Palencia. El rei als diputats demanant-los que no retardin més el lliurament de 5.000 ducats per les necessitats de la armada contra els turcs. 131.1534-09-28, Palencia. El rei als diputats donant creença al bisbe electe de l'Alguer sobre la armada de vint galeres per a la defensa contra els turcs i sobre el lliurament del servei de les Corts passades. 132.1534-10-13, Madrid. El rei als diputats ordenant-los que paguin al Protonotari Miguel Velázquez el seu salari pels originals dels actes de Cort de les dues Corts passades que encara li deuen. 133.1534-11-02, Madrid. El rei als diputats ordenant-los que en rebent la present lliuren al Regent la Tresoreria Puig el servei de les darreres Corts per tal de armar les galeres per anar contra Barba-rossa, havent ja passat el termini de dit lliurament. 134.1534-12-11, Madrid. El rei als diputats reiterant-los la ordre de lliurar el servei de les Corts de Montsó. 135.1536-03-27, Madrid. La reina als diputats reiterant-los la ordre de lliurar el servei de les Corts de Montsó. 136.1536-04-15, Madrid. La reina als diputats ordenant-los treure certificacions d'allò que es va consignar a Berenguer d'Oms per les seves galeres des de la època de Ferran i lliurar-les al Lloctinent general. 137.1536-05-18, Fornovo di Taro. El rei als diputats donant creença al Lloctinent general sobre la guerra amb França. 138.1536-06-10, Asti. El rei als diputats ordenant-los que del servei de la Cort de Montsó paguin a Heinrich Ehinger. 139.1536-06-21, Asti. El rei als diputats reiterant la ordre de pagar a la companyia d'alemanys del servei de les Corts de Montsó. 140.1536-09-16, Valladolid. La reina als diputats reiterant-los la ordre de lliurar el servei de les Corts de Montsó. 141.1537-03-24, Valladolid. El rei als diputats ordenant-los que lliuren el servei de les Corts de Montsó al Regent la Reial Tresoreria al Principat, Joan Ferrer des Puig, com abans estaven obligats a lliurar-ho al Regent la Tresoreria general, Luis Sánchez. 142.1537-05-18, Valladolid. El rei als diputats reiterant-los la ordre de pagar a Heinrich Ehinger del servei de les Corts de Montsó. 143.1537-11-19, Montsó. Confirmació de la Reial provisió de Ferran II donada a Burgos el 6 d'octubre de 1511 al Consell de Barcelona sobre el nomenament de guardes pels arrendadors de les rendes de la Batllia general de Catalunya. 144.1539-01-09, Toledo. El rei als diputats demanant-los que assisteixin al Portantveus de general governador de Catalunya donat la malaltia del Lloctinent general, l'arquebisbe de Saragossa. 145.1539-01-29, Toledo. El rei als diputats agraint-los la lletra notificant la mort del Lloctinent general, l'arquebisbe de Saragossa, i informant-los de que mentre es nomena el nou Lloctinent el govern resta en mans del Portantveus de general governador de Catalunya. 146.1539-06-26, Toledo. El rei als diputats notificant-los el nomenament de Francisco de Borja, marqués de Lombay, com a Lloctinent general del Principat i comtats del Rosselló i la Cerdanya. (Passat a ACA, Colecciones, Autógrafos, I-4-C). 147.1539-06-27, Toledo. El rei als diputats ordenant-los que posin en llibertat al batlle de Figueres, empresonat en Girona per executar la reial pragmàtica sobre prohibició de portar armes. 148.1539-06-27, Toledo. El rei als diputats acusant rebut de la seva lletra sobre els esdeveniments de Perpinyà. 149.1539-08-02, Madrid. El rei als diputats ordenant-los que retornin al Capità general en la frontera de Perpinyà, Francisco de Beaumont y de Navarra, la sanció de 2.000 lliures per un conflicte de jurisdicció. 150.1539-09-19, Madrid. El rei als diputats ordenant-los que lliuren amb rapidesa les 70.000 lliures del donatiu de les darreres Corts. 151.1539-10-03, Madrid. El rei als diputats agraint-los la seva lletra de 9 de setembre sobre el afer del Capità general en la frontera de Perpinyà, Francisco de Beaumont y de Navarra, però remetent-los a una lletra seva adreçada al Lloctinent general. 152.1539-10-03, Madrid. El rei als diputats responent a la seva lletra de 31 d'agost sobre el afer del Capità general en la frontera de Perpinyà, Francisco de Beaumont y de Navarra. 153.1539-11-11, Dueñas. El rei als diputats informant-los del seu proper viatge a Flandes i encarregant-los que assisteixin al Lloctinent general i obeeixin la pragmàtica per què el Vicecanceller i Consell d'Aragó assistiran al príncep pel que fa a la justícia i govern de Catalunya. 154.1541-03-08, Ratisbona. El rei als diputats responent a la seva lletra de 11 de febrer sobre el conflicte de jurisdicció per un agutzil que va desarmar un oficial del General i notificant-los que prendrà una decisió quan rebi la informació del Lloctinent general. 155.1541-03-08, Ratisbona. El rei a Francisco de Borja, marqués de Lombay, duc de Gandía, Lloctinent i Capità general del Principat, demanant informació sobre el conflicte de jurisdicció amb la Diputació per un agutzil que va desarmar un oficial del General (còpia). 156.1541-03-10, Ratisbona. Jerónimo de Urriés, secretari reial, als diputats informant-los de la reunió del consell en que es va decidir demanar al Lloctienen general informació sobre el conflicte de jurisdicció amb la Diputació per un agutzil que va desarmar un oficial del General. 157.1541-05-06, Ratisbona. El rei als diputats informant-los de que ha rebut la informació sobre el conflicte de jurisdicció amb la Diputació per un agutzil que va desarmar un oficial del General i ordenant-los que en endavant el procediment haurà de ser la remissió dels assumptes al Vicecanceller i Consell d'Aragó. 158.1541-09-11, Porto Venere. El rei als diputats reiterant-los que per a la solució de la contenció existent entre la Diputació i la Reial Audiència han de adreçar el assumpte al Vicecanceller i Consell d'Aragó. 159.1541-10-18, Mallorca. El rei als diputats responent a la seva lletra de 22 de setembre congratulant-se de la seva bona disposició per arreglar la contenció existent entre la Diputació i la Reial Audiència. 160.1541-11-23, Madrid. El Consell d'Aragó als diputats reiterant-los que adrecin les seves al·legacions sobre la contenció existent entre la Diputació i la Reial Audiència i ordenant-los que mentre aquest resolgui respectin al seu Lloctinent general. 161.1541-11-29, Mallorca. El rei als diputats agraint-los la seva lletra de 22 de novembre interessant-se per la seva salut després de la tempesta esdevinguda durant la seva travessia d'Argel cap a Bugia. 162.1542-02-17, Valladollid. El rei als diputats reiterant-los l'ordre de lliurar la quantitat que resta a pagar del servei de la Cort de Montsó. 163.1542-06-09, Logroño. El rei als diputats acusant rebut de la seva lletra de 31 de març amb la quantitat que restava a pagar del servei de la Cort de Montsó de 1537. 164.1542-07-02, Montsó. El rei als diputats informant-los de la arribada d'una delegació dels tres estaments de la Cort de Montsó formada pel canonge Obach, mossèn Francesc Setantí i Bosch de Vilagaya per tal d'informar-se de l'estat del General. 165.1542-08-03, Montsó. Els tres estaments de la Cort de Montsó representats per Joan de Tormo, bisbe de Vic, Ferran de Cardona-Anglesola, duc de Somma, comte de Palamós i Gran Almirall de Nàpols, i Miquel de Vila-seca, síndic de Barcelona, als diputats assenyalant com a insaculats per diputat a Francesc Vila-seca per mort de Joan Maler, i per oïdor a Joan Antoni Guill per Francesc Vila-seca, tots de Perpinyà, i prohibint-los insacular ningú més mentre arriba la resolució de la consulta feta sobre ells pels síndics de Barcelona a la Vint-i-quatrena. 166.1542-08-08, Montsó. El rei als diputats reclamant-los el lliurament del residu de la passada Cort de Montsó. 167.1542-08-26, Montsó. El rei als diputats agraint-los el pagament de 5.500 ducats del residu de la passada Cort de Montsó i demanant-los que lliuren amb rapidesa la resta. 168.1542-09-06, Montsó. El rei als diputats ordenant-los que en endavant tractin amb Francisco Duarte, Factor de la Casa de la Contractació de les Indies i Proveïdor de les Armades d'Itàlia, nomenat Proveïdor i comissari de l'exèrcit del que és Capità general el duc d'Alba. 169.1542-09-08, Montsó. El rei als diputats ordenant-los que lliurin 300 ducats d'or de l'ultima tanda de fogatges del servei de les Corts al Regent la Tresoreria Joan Ferrer des Puig per a la construcció de la carretera entre el Camp d'Urgell i Barcelona, de que s'encarrega Joan Francolí. 170.1542-09-25, Montsó. El rei als diputats ordenant-los que carreguin amb rapidesa les 70.000 lliures a censal atorgades per les darreres Corts. 171.1542-10-07, Montsó. El rei als diputats reiterant-los la ordre de carregar amb rapidesa les 70.000 lliures a censal atorgades per les darreres Corts. 172.1542-11-20, Barcelona. El rei a Francisco de Borja, marqués de Lombay, duc de Gandía, Lloctinent i Capità general del Principat, encarregant-li que negociï amb els diputats la demanda que fan als hereus del Regent la Tresoreria Bartomeu Ferrer d'execució d'una fiança de 200 ducats. 173.1542-12-s.d., València. El rei als diputats donant creença a Enrique de Toledo, gentilhome de cambra i Tresorer general del regne d'Aragó, sobre la reclamació de les 30.000 lliures del servei. 174.1543-05-01, Barcelona. El rei als diputats informant-los del seu proper viatge a Itàlia per tal de proveir la defensa de la Cristiandat contra els exèrcits francesos i turcs i ordenant-los que obeeixin al príncep Felip a qui ha nomenat Governador, Procurador i Lloctinent general en la Corona d'Aragó. 175.1543-05-10, Barcelona. El rei als diputats encarregant-los que obeeixin a Alonso de Rábago, canonge de Saragossa, com a Proveïdor de la Armada, que substitueix a Francisco Duarte. 176.1543-07-10, Valladolid. El príncep Felip als diputats contestant la seva carta de 5 de juliol i informant-los dels preparatius militars que es fan per a la defensa del principat de la armada conjunta de turcs i francesos. 177.1543-08-22, Valladolid. El príncep Felip als diputats felicitant-los pels seus esforços en la fortificació del principat enfront la armada conjunta de turcs i francesos. 178.1543-09-20, Valladolid. El príncep Felip als diputats informant-los dels avisos arribats de França sobre el imminent atac de la armada conjunta de turcs i francesos. 179.1543-09-22, Valladolid. El príncep Felip als diputats de creença de Martín Niño, contino de Sa Magestat, i Enrique de Toledo, Tresorer general d'Aragó, sobre la necessitat d'acabar la fortificació del principat. 180.1543-10-24, Valladolid. El príncep Felip als diputats reiterant-los la necessitat d'acabar la fortificació del principat. 181.1543-12-31, Valladolid. La infanta Maria d'Àustria als diputats encomanant-los a don Hernando de Noroña, Majordom major de la reina. 182.1544-02-22, Valladolid. El príncep Felip als diputats sobre el pagament als alcaids, gent de guarda, oficials i ministres dels castells dels comtats del Rosselló i la Cerdanya. 183.1544-03-15, Valladolid. La infanta Maria d'Àustria als diputats tornant-los a encomanar el plet de don Hernando de Noroña, Majordom major de la reina, amb els testamentaris de l'arquebisbe de Saragossa. 184.1544-03-24, Valladolid. El príncep Felip als diputats encarregant-los que facin una de les quatre peces d'artilleria de 120 quintars, fent les altres tres per ordre seva els mercaders, els consellers i el bisbe. 185.1544-05-26, Valladolid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que paguin les consignacions designades per Lluís d'Oliver i de Boteller, del censal de 13.000 lliures sobre el vescomtat de Castellbó que li compraran els mercaders del vescomtat. 186.1544-12-31, Valladolid. El príncep Felip als diputats reiterant-los l'ordre de pagar les consignacions designades per Lluís d'Oliver i de Boteller, del censal de 13.000 lliures sobre el vescomtat de Castellbó. 187.1545-02-01, Valladolid. El príncep Felip als diputats encarregant-los que no tornin a reclamar a Onofre de Seguer pels deutes del seu germà Joan, havent el primer pagat la fiança prestada per la seva mare Margarida. 188.1545-02-05, Valladolid. El príncep Felip als diputats encarregant-los que ordenin als oficials del General de Perpinyà no donar llicències per treure or i argent del Rosselló cap a França. 189.1545-02-27, Valladolid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que es guardi el secret necessari de la Inquisició durant les obres de remodelació de les dues cambres del Palau Reial que abans ocupaven el Receptor, Nunci i Carceller de la mateixa i que per resolució de les Corts de Montsó seran per a la Reial Audiència. 190.1545-04-19, Valladolid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que sobreseguin la causa contra l'inquisidor Diego Sarmiento per la lluïció d'un censal d'un condemnat per heretgia. 191.1545-04-19, Valladolid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que sobreseguin la causa contra l'inquisidor Diego Sarmiento per la lluïció d'un censal d'un condemnat per heretgia. 192.1545-09-30, Buitrago. El príncep Felip als diputats ordenant-los que paguin a dona Juana Manuel, marquesa de Cogolludo, la quantitat que li havia deixat Fadrique de Portugal, bisbe de Saragossa, al seu testament. 193.1545-12-04, Madrid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que esbrinin quines quantitats de diners han arribat de Castella durant el present any i el passat, per quines persones i per quins llocs. 194.1546-01-17, Madrid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que paguin la part del servei de les Corts de Montsó de 1542 que encara no han lliurat. 195.1546-01-19, Madrid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que triïn persones adients per la causa contra Nicolao de Grimaldo i Angelo Juan Spínola, mercaders genoveses, acusats de extracció de diners de Barcelona cap a Perpinyà. 196.1546-01-19, Madrid. El príncep Felip als diputats de creença del marquès d'Aguilar, Lloctinent i Capità general del Principat, sobre la causa contra Nicolao de Grimaldo i Angelo Juan Spínola, mercaders genoveses, acusats de extracció de diners de Barcelona cap a Perpinyà. 197.1546-03-23, Madrid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que deixin sortir sense drets blat, ordi i sègol cap a Oran. 198.1546-03-23, Madrid. El príncep Felip als diputats sobre la causa contra Nicolao de Grimaldo i Angelo Juan Spínola, mercaders genoveses, acusats de extracció de diners de Barcelona cap a Perpinyà. 199.1546-03-23, Madrid. Gonzalo Pérez, secretari reial als diputats sobre la causa contra Nicolao de Grimaldo i Angelo Juan Spínola, mercaders genoveses, acusats de extracció de diners de Barcelona cap a Perpinyà. 200.1546-04-10, Madrid. El príncep Felip als diputats remetent-los al Lloctinent general del Principat pel plet de fra Andrés Amorós, prior del convent de predicadors d'Alcanyis, sobre el segrest de la comanda de Ascó. 201.1546-05-04, Alcalá de Henares. Còpia del capítol d'una carta del príncep Felip a Juan Fernández Manrique de Lara, marquès de Aguilar de Campoo i comte de Castanyeda, Lloctinent i Capità general del Principat, sobre la causa contra Nicolao de Grimaldo i Angelo Juan Spínola, mercaders genoveses, acusats de extracció de diners de Barcelona cap a Perpinyà. 202.1546-06-05, Madrid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que no ajornin més la resolució de la causa contra Nicolao de Grimaldo i Angelo Juan Spínola, mercaders genoveses, acusats de extracció de diners de Barcelona cap a Perpinyà. 203.1546-08-07, Madrid. El príncep Felip als diputats donant creença a Juan Fernández Manrique de Lara, marquès de Aguilar de Campoo i comte de Castanyeda, Lloctinent i Capità general del Principat, sobre la provisió de diners per al doctor Joan Quintana. 204.1546-08-30, Madrid. El príncep Felip als diputats encarregant-los que proveeixin sobre la reclamació de Jerònima Genovera dels sous deguts als seus pare i germà, soldats de la fortalesa de Salses. 205.1546-09-25, Guadalajara. El príncep Felip als diputats encarregant-los la participació en la introducció en Barcelona de la obra pia d'hospitalitat i acolliment de pobres i orfes perduts. 206.1546-11-03, Madrid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que recaptin diligentment el fogatge i de ell paguin a dona Juana Manuel, marquesa de Cogolludo, la quantitat que li havia deixat Fadrique de Portugal, bisbe de Saragossa, al seu testament. 207.1546-12-13, Madrid. El príncep Felip als diputats reiterant-los que paguin la part del servei de les darreres Corts que encara no han lliurat. 208.1547-04-28, Madrid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que acompleixin allò establert a la carta de 13 de desembre de 1546 sobre pagament de la part del servei de les darreres Corts que encara no han lliurat. 209.1547-04-29, Madrid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que no enviïn cap col·lector del fogatge a les viles de Cotlliure i d'altres del Rosselló que van ser enfranquides per l'emperador. 210.1547-08-10, Montsó. El príncep Felip als diputats encarregant-los que faciliten la confecció del balanç dels drets d'entrades i eixides que portaran a terme mossèn Bonaventura de Gualbes i Bartomeu Gironella, diputats per la Cort general. 211.1548-07-26, Valladolid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que paguin les 17.000 lliures del darrer servei votat en Corts. 212.1548-09-02, Valladolid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que no ajudin als cònsols de Perpinyà a destorbar la provisió del Lloctinent i Capità general sobre extracció de blat de la ciutat sense pagar drets. 213.1548-09-02, Valladolid. El príncep Felip als diputats ordenant-los que paguin les 17.000 lliures del darrer servei votat en les Corts de 1542. 214.1548-09-08, Valladolid. El príncep Felip als diputats reiterant-los que paguin les 17.000 lliures del darrer servei votat en les Corts de 1542. 214bis.1548-10-29, Castelló d'Empúries. El príncep Felip als diputats ordenant-los que lliuren al correu que porta la carta les teles d'argent i una tassa que ell mateix havia encarregat portar de Milà pel seu ús, i que havien estat detingudes i obligades a pagar drets. 214ter.1548-10-31, Castelló d'Empúries. El príncep Felip als diputats ordenant-los que deixin passar sense pagament de drets unes teles d'or que ell mateix adreça a la infanta Maria, la seva germana. 215.1549-07-10, Brussel·les. El rei als diputats ordenant-los que lliurin al Lloctinent i Capità general les actes de la visita del oficials reials que els entregarà el visitador bisbe de Lleida, i que paguin els sous dels oficials que han intervingut en ella. 216. 1550-12-17, Valladolid. La infanta Maria d'Àustria, reina d'Hongria i Governadora general dels Països Baixos, en nom del rei als diputats donant creença del Lloctinent general sobre la galera que se ha d'armar a costa del Principat.

Valoración, Selección, Eliminación:

Nuevos Ingresos:

Organización:

Área de Condiciones de Acceso y Utilización

Condiciones de Acceso:

Condiciones de reproducción:

Lengua/escritura(s) de los documentos:

Características Físicas y Requisitos Técnicos:

Estado Conservación:

Observaciones conservación:

Índices de Descripción:

Instrumentos de Descripción:

Área de Documentacion Asociada

Existencia y Localización de los Originales:

Existencia y Localización de las Copias:

Unidades Relacionadas por Procedencia:

Otras Unidades Relacionadas:

Notas de publicacines:

Área de notas y control

Notas:

Control de la descripción - Notas del Archivero:

Control de la descripción - Reglas o normas:

Volumen y soporte